Czy można nagrać pracodawcę bez jego wiedzy i wykorzystać to jako dowód?

Drodzy czytelnicy i drogie czytelniczki. W sprawach pracowniczych jedną ze spraw nastręczających problemy jest pozyskanie dowodów. Często bowiem dzieje się tak, że nasz pracodawca nadużywa wobec pracowników prawa, a nawet dopuszcza się wykroczeń, o których pisaliśmy w poprzednich artykułach, jednakże wszystko odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Wówczas jedynymi świadkami rozmowy, w której naruszane są prawa pracownicze, jest pracownik i pracodawca. Często zadaje się więc pytanie, czy można nagrać osobę bez jej wiedzy, a następnie przedstawić nagranie jako dowód w sprawie pracowniczej, np. o ustalenie istnienia stosunku pracy. W tym artykule postaramy się rozwiać Wasze wątpliwości.

Nagranie rozmowy bez wiedzy osoby nagrywanej jako dowód w sprawie

Zazwyczaj nagrywając kogoś bez jej wiedzy, a następnie upubliczniając nagranie np. w Internecie, narażamy się na naruszenie dóbr osobistych osoby nagrywanej. Okazuje się jednak, że nie zawsze nagranie innej osoby, np. pracodawcy, będzie oznaczało naruszenie jego praw.

Istotne znaczenie ma wydany niedawno wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach (SA Katowice, 5 października 2016 roku, sygn. akt I Aca 495/16). W tej sprawie powód i pozwany byli zatrudnieni w spółce akcyjnej: powód był prezesem zarządu i jednocześnie dyrektorem generalnym, natomiast pozwany specjalistą do spraw zaopatrzenia. Pozwany podczas rozmowy za zamkniętymi drzwiami postanowił nie uprzedzając nikogo nagrać rozmowę, w której uczestniczył powód i kilku innych pracowników. Jakiś czas później pozwany postanowił wykorzystać nagranie jako dowód w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy.

W odpowiedzi na ten ruch pracownika, prezes zarządu postanowił pozwać pracownika właśnie o naruszenie dóbr osobistych. Sąd jednak oddalił powództwo. W uzasadnieniu wskazano, że samo nagranie kogoś bez wiedzy tej osoby nie jest bezprawne, choć z pewnością godzi w dobre obyczaje. Co jest jednak istotne, to to, że pracownik nagrał rozmowę służbową, nie rozmowę prywatną, a jego celem nie było zaszkodzenie powodowi, a jedynie uzyskanie materiału, który pozwoliłby mu w przyszłości podjąć obronę w toku postępowania sądowego. Innymi słowy, pracownik nie tylko mógł nagrać w tych okolicznościach pracodawcę, ale także mógł wykorzystać to nagranie w procesie pracowniczym.

Nagranie pracodawcy jako dowód w postępowaniu o dochodzenie swoich praw przed sądem pracowniczym

Z powyższego wyroku płyną pozytywne skutki dla pracowników dochodzących swoich praw na drodze sądowej. Sąd Apelacyjny w Katowicach nie stwierdził, że nagrywanie innych osób bez ich wiedzy, a później rozpowszechnianie tych rozmów np. w Internecie, na mailu pracowniczym, nie godzi w dobra osobiste. Sąd zaznaczył jednak, że w pewnych sytuacjach dochodzi do wyłączenia bezprawności. Jedną z takich sytuacji jest nagranie pracodawcy po to, aby później bronić swojego interesu w sądzie.

Podsumowując, w postępowaniu o ustalenie istnienia stosunku pracy bądź w każdym innym postępowaniu w pierwszej kolejności należy sięgać po dowody, co do których nie mamy wątpliwości, że są bezprawne: wydruki grafików obecności w pracy, korespondencja służbowa. Jeśli jednak jedyną możliwością dowiedzenia swojej racji w sądzie jest nagrana rozmowa z pracodawcą, to powyższy wyrok sądu wskazuje, że pracownikowi nie musi grozić proces o naruszenie dóbr osobistych.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Beata Siemieniako

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi?

Długość urlopu wypoczynkowego przysługująca pracownikowi zależy przede wszystkim od jego stażu pracy. Zasady są następujące:

 • 20 dni roboczych urlopu – tyle wynosi urlop pracownika, którego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat;

 • 26 dni roboczych urlopu – tyle wynosi urlop pracownika, którego staż pracy jest dłuższy niż 10 lat.

Mając na myśli dni robocze, nie liczy się świąt, weekendów (o ile pracownik pracuje od poniedziałku do piątku itd.). Prawo do urlopu przysługuje stopniowo, a więc z każdym kolejnym przepracowanym miesiącem, na konto pracownika naliczane są kolejne dni urlopu.

Uwaga: za dni urlopu wypoczynkowego uznaje się dni robocze, a więc nie wlicza się tutaj dni wolnych typu sobota, niedziela oraz świąt. Jeżeli pracownik był na urlopie przez 14 dni kalendarzowych to realnie wykorzystał 10 dni urlopu.

Staż pracy pracownika to nie tylko przepracowane lata

Kodeks pracy przewiduje, że do stażu pracy wlicza się także:

 • okres nauki w szkole zasadniczej lub zawodowej – max. 3 lata,

 • okres nauki w średniej szkole zawodowej –

  – średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania – max. 5 lat,
  – średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – równo 5 lat,
 • okres nauki w szkole ogólnokształcącej – równo 4 lata,

 • okres nauki w szkole policealnej – równo 6 lat,

 • okres nauki w szkole wyższej – równo 8 lat.

Zasadą jest, że okresy nauki się nie sumują.

Przykład: Paweł ukończył liceum ogólnokształcące (3 lata), a następnie obronił licencjat na filozofii (8 lat). Po studiach został zatrudniony na poczcie. Do stażu pracy będzie miał zaliczone tylko 8 lat za wykształcenie wyższe. W razie wątpliwości pod uwagę bierze się dłuższy okres czasu.

Trzymając się tego przykładu, Paweł, choć nie pracował wcześniej, ma 8 letni staż pracy. Tym samym przysługuje mu 20 dni roboczych urlopu. Nie nabywa go jednak od razu.

Przykład: Paweł pracuje na pół etatu. A zatem 10 dni roboczych w skali roku. Oznacza to, że miesięcznie na konto urlopu wypoczynkowego do wykorzystania nalicza się 1/12 rocznego urlopu, a więc 0,84 dnia miesięcznie. W kolejnych latach 10-dniowy okres rocznego urlopu (jeśli Paweł wciąż będzie pracował na 1/2 etatu), Paweł nabędzie od razu w dniu 1 stycznia 2017 r.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Beata Siemieniako

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Nieudzielanie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego pracownikowi jest wykroczeniem

W kodeksie pracy poświęca się szczególną uwagę sytuacji, w której pracodawca nie chce udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego albo, w której pracodawca uważa, że urlop ten nie przysługuje, bądź też arbitralnie ustala liczbę dni tego urlopu. Takie zachowanie pracodawcy jest wykroczeniem.

Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 2 kodeksu pracy:

Kto, wbrew obowiązkowi, nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu –

 • podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł”.

Po pierwsze, trzeba podkreślić, że pracodawca popełnia to wykroczenie tylko w przypadku nieudzielenia urlopu wypoczynkowego, a nie każdego innego urlopu. Nieudzielenie urlopu wychowawczego bądź macierzyńskiego też jest niezgodne z prawem (po zaistnieniu odpowiednich okoliczności), ale wtedy podstawą będzie inny przepis prawa.

A zatem według art. 282 § 1 pkt 2 kodeksu pracy wykroczeniem nie jest nieudzielenie urlopu na żądanie bądź urlopu okolicznościowego. 

Co może zrobić pracownik, jeśli pracodawca nie udzielił mu urlopu bądź udzielił mu mniej niż powinien?

Kroki, jakie może podjąć pracownik w sytuacji popełnienia przez pracodawcę tego rodzaju wykroczenia są następujące:

 • zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 282 § 1 pkt 2 kodeksu pracy,

 • żądać wykorzystania zaległego urlopu (jeśli umowa o pracę trwa),

 • ewentualnie żądać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (jeśli już nie jesteś związany stosunkiem pracy z pracodawcą).

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

Przede wszystkim, jeśli uważasz, że twój pracodawca (były lub obecny) mógł popełnić wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 2 kodeksu pracy, możesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez niego wykroczenia. Zawiadomienie możesz złożyć nawet jeśli już nie jesteś pracownikiem, bo np. zostałeś zwolniony wskutek nieporozumień i kłótni z pracodawcą.

Jeśli złożysz takie zawiadomienie (pisemnie lub ustnie do protokołu), materiał dowodowy zbierze za ciebie inspektor pracy. Oczywiście, sam/sama możesz dołączyć do zawiadomienia dowody tego, że wykroczenie zostało popełnione. Możesz załączyć przede wszystkim umowę o pracę, a także kopie wniosków o udzielenie urlopu wypoczynkowego, które złożyłeś u pracodawcy. Możesz także wskazać dni, w których faktycznie przebywałeś, przebywałaś na urlopie wypoczynkowym.

Ważne! Nie próbuj pozyskać dowodów niezgodnie z prawem, np. poprzez wykradanie danych z komputera twojego pracodawcy albo dokumentów z jego biurka. Możesz natomiast wskazać, gdzie takie dowody mogą się znajdować, aby ułatwić postępowanie prowadzone przez inspektora pracy.

Kary dla pracodawcy za wykroczenia przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego

Jeśli pracodawca popełnia któreś z powyższych wykroczeń, a więc jeśli pracodawca nie udziela ci urlopu wypoczynkowego bądź bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, może być ukarany w następujący sposób:

 • karą grzywny w wysokości nie niższej niż 1000 zł i nie wyższej niż 30.000 zł,

 • naganę (art. 36 kodeksu wykroczeń)

 • tzw. środek oddziaływania społecznego, czyli np. przeproszenie pokrzywdzonego, uroczyste zapewnienie niepopełniania więcej takiego czynu, zobowiązanie do przywrócenia stanu poprzedniego (art. 39 § 4 k.w.),

 • tzw. środek oddziaływania wychowawczego, czyli np. pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie (art. 41 k.w.).

Podsumowanie

Najlepszym sposobem na dochodzenie swoich praw przy popełnieniu przez pracodawcę wykroczenia przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego, powinieneś najpierw złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Tym sposobem, inspektor pracy zgromadzi za ciebie cały materiał dowodowy.

Jeśli okaże się, że pracodawca został ukarany i stwierdzono, że jego działanie było zawinione i niezgodne z prawem, będziesz mógł, mogła ubiegać się na tej podstawie o:

 • udzielenie urlopu wypoczynkowego,

 • wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Przy wybieraniu jednej z tych dwóch opcji panuje następująca zasada: jeżeli wciąż jesteś pracownikiem lub pracowniczką, musisz wykorzystać urlop. Urlop może być ewentualnie przeniesiony na kolejny rok.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy może być wypłacony tylko wtedy, jeśli umowa o pracę wygasła lub została rozwiązana, a strony nie planują przedłużać umowy.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Beata Siemieniako

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wykroczenia pracodawcy przy wypłacaniu wynagrodzenia pracownikowi

W kodeksie pracy wymienionych jest kilka wykroczeń, jakie pracodawca może popełnić względem pracownika w związku z wypłatą wynagrodzeniem.

I tak zgodnie z art. 282 § 1 pkt 1 kodeksu pracy wykroczeniem jest:

 • wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia po ustalonym terminie,

 • wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia niższego niż wynika to z zawartej umowy o pracę,

 • dokonywanie przez pracodawcę bezpodstawnych potrąceń z wynagrodzenia.

Przykład:

Patrycja pracuje jako krawcowa i według umowy powinna otrzymywać płacę minimalną. Mimo to jej pracodawczyni wypłaca jej wynagrodzenie w zależności od ilości uszytych kurtek. Oznacza to, że pracodawczyni Patrycji najprawdopodobniej popełnia wykroczenie określone w art. 282 § 1 kodeksu pracy.

Przykład:

Krzysiek pracuje jako kasjer i według umowy powinien otrzymywać 2000 zł na rękę. Jednakże w marcu otrzymał o 500 złotych mniej, ponieważ klient, którego obsługiwał uciekł z zakupami, nie płacąc za nie. Podobne sytuacje miały miejsce, gdy klient przy kasie rozbił mleko i nie chciał za nie zapłacić. Pracodawca Krzyśka popełnia wykroczenie z art. 282 § 1 kodeksu pracy.

Przykład:

Ania pracuje jako nauczycielka w szkole języków obcych, udzielając tam zarówno prywatnych korepetycji, jak i prowadząc zajęcia dla grup. Ze względu na opóźnienia w otrzymywaniu wpłat od klientów przez szkołę językową, szkoła językowa wypłaca Ani wynagrodzenia czasem 1-go dnia miesiąca, czasem 15-go dnia miesiąca, a czasem dopiero po dwóch miesiącach. Pracodawca Ani popełnia wykroczenie z art. 282 § 1 kodeksu pracy.

Co może zrobić pracownik, jeśli pracodawca popełnił wykroczenie przy wypłacie wynagrodzenia?

Pracownik, wobec którego pracodawca dopuścił się wykroczeń przy wypłacaniu wynagrodzenia, może podjąć następujące kroki:

 • złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia do Państwowej Inspekcji Pracy,

 • ubiegać się o zapłatę zaległego wynagrodzenia.

Przede wszystkim, jeśli uważasz, że twój pracodawca (były lub obecny) mógł popełnić wykroczenie z art. 282 § 1 kodeksu pracy, możesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez niego wykroczenia. Zawiadomienie możesz złożyć nawet jeśli już nie jesteś pracownikiem, bo np. zostałeś zwolniony wskutek nieporozumień i kłótni z pracodawcą.

Jeśli złożysz takie zawiadomienie (pisemnie lub ustnie do protokołu), materiał dowodowy zbierze za ciebie inspektor pracy. Oczywiście, sam/sama możesz dołączyć do zawiadomienia dowody tego, że wykroczenie zostało popełnione. Może to być np. kopia umowy o pracę, wyciąg z konta bankowego dokumentujący nieregularność wpłat, pokwitowania odbioru wypłaty w gotówce, nagrania, z których wynika, że pracodawca w rzeczywistości rozlicza cię akordowo, a nie zgodnie z podpisaną umowę o pracę.

Ważne! Nie próbuj pozyskać dowodów niezgodnie z prawem, np. poprzez wykradanie danych z komputera twojego pracodawcy albo dokumentów z jego biurka. Możesz natomiast wskazać, gdzie takie dowody mogą się znajdować, aby ułatwić postępowanie prowadzone przez inspektora pracy.

Kary dla pracodawcy za wykroczenia przy wypłacaniu wynagrodzenia pracownikowi

Jeśli pracodawca popełnia któreś z powyższych wykroczeń, może być ukarany w następujący sposób:

 • karą grzywny w wysokości nie niższej niż 1000 zł i nie wyższej niż 30.000 zł,

 • naganę (art. 36 kodeksu wykroczeń)

 • tzw. środek oddziaływania społecznego, czyli np. przeproszenie pokrzywdzonego, uroczyste zapewnienie niepopełniania więcej takiego czynu, zobowiązanie do przywrócenia stanu poprzedniego (art. 39 § 4 k.w.),

 • tzw. środek oddziaływania wychowawczego, czyli np. pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie (art. 41 k.w.).

Podsumowanie

Najlepszym sposobem na dochodzenie swoich praw przy popełnieniu przez pracodawcę wykroczenia, powinieneś najpierw złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Tym sposobem, inspektor pracy zgromadzi za ciebie cały materiał dowodowy.

Jeśli okaże się, że pracodawca został ukarany i stwierdzono, że jego działanie było zawinione i niezgodne z prawem, będziesz mógł/mogła ubiegać się na tej podstawie o zapłatę zaległego wynagrodzenia.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Beata Siemieniako

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Skarga do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) w związku z zagubieniem przez pracodawcę akt osobowych pracownika

W przypadku zagubienia przez pracodawcę akt osobowych pracownika, oprócz roszczenia o odszkodowanie na postawie kodeksu pracy, a także oprócz roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych możesz również złożyć skargę do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Kiedy możliwe jest złożenie skargi do GIODO za zagubienie akt pracowniczych

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zajmuje się m.in. pilnowaniem przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez administratorów tych danych. W poprzednim artykule opisaliśmy, w jaki sposób jest odpowiedzialny pracodawca za za nieprzestrzeganiem przepisów tej ustawy. (Artykuł: Co może zrobić pracownik, gdy pracodawca zagubił jego akta osobowe?)

Co może zrobić GIODO pracodawcy, który zagubił akta osobowe pracownika?

Generalny Inspektor Danych Osobowych po przeprowadzonym postępowaniu, w przypadku zagubienia przez pracodawcę akt osobowych pracownika, a przez to naruszenia przez niego jako administratora danych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, może podjąć szereg działań:

 • wydać decyzję administracyjną nakazującą przywrócenie stanu zgodnego z prawem, np. jeśli pracownicy złożą skargę, że ich akta osobowe są trzymane w piwnicy regularnie zalewanej wodą,

 • żądać w drodze decyzji administracyjnej wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobie zarządzającej danymi osobowymi, która dopuściła się uchybień np. kierownika zespołu, który przez swoje niedbalstwo zdekompletował dokumenty,

 • skierować do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa czy wykroczenia.

Kto może złożyć skargę do GIODO na działania pracodawcy

Skargę do GIODO na działania pracodawcy może złożyć każdy niezależnie od tego, czy aktualnie pracuje, czy też pracował w przeszłości, a także niezależnie od tego, na podstawie jakiej umowy pracował u pracodawcy. Jednakże złożenie skargi nie oznacza, że jesteś stroną postępowania; innymi słowy nie będziesz informowany o przebiegu i wynikach postępowania.

Skarga może być złożona zarówno przez jedną osobę, jak i kilka osób. Skargę może złożyć także związek zawodowy.

Opłata za skargę do GIODO

Skarga do GIODO podlega obowiązkowej opłacie w wysokości 10 zł.

Jak złożyć skargę do GIODO na działania pracodawcy

Co do zasady skargę do GIODO na działania pracodawcy można złożyć na trzy sposoby: pisemnie, ustnie do protokołu, drogą elektroniczną.

Ostatni z tych sposobów, czyli złożenie skargi drogą elektroniczną nie oznacza przesłania maila na elektroniczną skrzynkę pocztową urzędu – konieczne jest potwierdzenie korespondencji bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Bez znaczenia, którą formę złożenia skargi do GIODO na działania pracodawcy wybierze pracownik, musi się składać z następujących elementów:

 • oznaczenie osoby składającej skargę – jej imię, nazwisko, adres;

 • oznaczenie podmiotu, którego dotyczy skarga (podanie adresu, bądź też wskazanie konkretnej osoby odpowiedzialnej za naruszenie danych osobowych),

 • opis okoliczności, które stały się podstawą do złożenia skargi, a więc opisanie jak swoim zachowaniem pracodawca narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych,

 • wskazanie konkretnych działań, jakich oczekuje osoba składająca skargę do GIODO np. przeniesienia akt osobowych do pomieszczenia o odpowiednich warunkach, bądź też uporządkowanie akt i ich skompletowanie, lepsze zabezpieczenia elektronicznych baz danych o pracowniku.,

 • własnoręczny podpis.

Tak sporządzoną skargę do GIODO należy złożyć w Biurze GIODO, bądź przesłać pocztą. Choć nie będziesz poinformowany, poinformowana o kolejnych etapach postępowania prowadzonego przez GIODO, postępowanie to z pewnością okaże się dolegliwością dla pracodawcy, który nie chroni Twoich danych osobowych pomimo licznych próśb, a także skutecznym sposobem na ochronę Twoich danych osobowych.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Beata Siemieniako

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Pozew o naruszenie dóbr osobistych pracownika w związku z zagubieniem akt osobowych przez pracodawcę

Przypomnijmy, co może zrobić pracownik, jeśli pracodawca zagubi jego akta osobowe. Po pierwsze, może żądać odszkodowania za szkodę, jaką doznał w związku z tym, że jego akta nie zostały mu wydane wskutek zniszczenia bądź zgubienia przez pracodawcę. Odszkodowanie to może wynosić maksymalnie sześciokrotność tygodniowego wynagrodzenia.

Innym sposobem na poradzenie sobie z sytuacją, w której pracodawca zagubił twoje akta osobowe jest skorzystanie z roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

O tym, jakie dobra osobiste pracownika mogą być naruszone przez pracodawcę w przypadku, gdy zgubi on akta pracownicze, pisaliśmy tutaj: (Zgubienie akt osobowych pracownika a naruszenie dóbr osobistych). Warto zapoznać się także z artykułem opisującym krok po kroku, co należy zrobić, jeśli uważasz, że wskutek działań pracodawcy – Naruszenie dóbr osobistych pracownika przez pracodawcę – co robić? Twoje dobro osobiste zostało zagrożone bądź naruszone. Pozew do sądu powinien być wniesiony po wyczerpaniu wszystkich innych możliwych środków.

Pozew o ochronę dóbr osobistych pracownika

Nie istnieje szczególny typ pozwu o ochronę dóbr osobistych pracownika – dobra osobiste przysługują każdej osobie niezależnie od tego, czy jest pracownikiem czy nie. Innymi słowy, pozew o ochronę dóbr osobistych pracownika naruszonych przez pracodawcę może złożyć nawet pracownik zatrudniony na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło.

Koszt pozwu o ochronę dóbr osobistych i właściwość sądu

Za pozew o ochronę dóbr osobistych należy uiścić opłatę – jest to opłata stała  wysokości 600 zł i jest niezależna od tego, o co wnosimy w pozwie.

Sądem właściwym rzeczowo do złożenia takiego pozwu jest zgodnie z art. 17 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego sąd okręgowy.

Jeśli zaś chodzi o sąd właściwy miejscowo, obowiązuje właściwość przemienna. Oznacza to, że pracownik występujący jako powód może wybrać, czy złożyć pozew do sądu właściwego ze względu na:

 • miejsce siedziby pracodawcy (pozwanego), czyli np. adres wskazany na umowie, którą podpisałeś, czy adres umieszczony na wizytówkach,

 • miejsce wykonywania pracy przez pracownika,

 • miejsce położenia zakładu pracy (np. jeśli pracujesz w Rzeszowie, a siedziba główna jest w Warszawie).

Jak napisać pozew o ochronę dóbr osobistych w przypadku naruszeniach ich przez pracodawcę

Pozew powinien być odpowiednio zatytułowany: „pozew o ochronę dóbr osobistych”, bądź też „pozew o zapłatę”, jeśli decydujesz się na roszczenia majątkowe, tj. roszczenie o odszkodowanie bądź zadośćuczynienie. Nieprawidłowe zatytułowanie pozwu nie sprawi, że pozew zostanie oddalony, ale z pewnością ułatwi i przyspieszy pracę nad nadaniem sprawie biegu.

Treść pozwu dzieli się na petitum i uzasadnienie.

Co napisać w petitum pozwu o ochronę dóbr osobistych

W pozwie o ochronę dóbr osobistych możesz wnosić o:

 • zobowiązanie pracodawcy do usunięcia skutków działań powoda naruszających dobra osobiste, np. żeby publicznie przeprosił pracownika albo opublikował oświadczenie, przez które pracownik odzyska dobre imię,

 • żądać od pracodawcy odszkodowania za szkodę majątkową, np. za nieotrzymanie nowej pracy spowodowane naruszeniem dobrego imienia,

 • żądać od pracodawcy zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, np. za krzywdę powstałą wskutek naruszenie dobrego imienia, prywatności lub nazwiska przez pracodawcę.,

 • żądać od pracodawcy, aby zapłacił odpowiednią sumę na wskazany przez Ciebie cel społeczny.

Jeśli żądasz od pracodawcy publicznych przeprosin, bądź oficjalnego oświadczenia, możesz zaproponować jego treść. Pamiętaj jednak, że sąd może treść przeprosin lub oświadczenia zmienić, jeśli zajdzie taka uzasadniona potrzeba.

Ponadto, możesz powołać świadków, możesz także wnosić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z załączonych skanów, wydruków mailowych, zdjęć itd.

Możesz także wnosić o przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność, bądź też o zasądzenie od pozwanego pracodawcy na rzecz powoda kosztów postępowania.

Co napisać w uzasadnieniu pozwu o ochronę dóbr osobistych

W uzasadnieniu pozwu o naruszenie dóbr osobistych powinieneś wykazać, że twoje dobro osobiste, np. dobre imię, prywatność, nazwisko, pseudonim, zostało zagrożone bądź naruszone.

Po drugie, musisz wykazać, że to wskutek działania pracodawcy doszło do naruszenia twojego dobra osobistego. Istotne jest to, że nie musisz wykazać winy pracodawcy. Jeśli nie żądasz odszkodowania albo zadośćuczynienia, a jedynie przeprosin, nawet nie musisz wykazać istnienia szkody. Liczy się tylko to, że działanie pracodawcy było bezprawne. W niniejszym przypadku działanie pracodawcy polegające na niewydaniu w odpowiednim czasie akt osobowych pracownika, jest działaniem bezprawnym.

Skutki wniesienia pozwu o ochronę dóbr osobistych

Pozew zostanie odrzucony i zwrócony, jeżeli np.:

 • jako pozwanego wskażesz niewłaściwy podmiot,

 • jeżeli właściwy w sprawie nie jest sąd polski,

 • sprawę rozpatruje inny sąd, np. sąd polubowny,

 • nie uzupełnisz braków formalnych w terminie wyznaczonym przez sąd.

Pozew zostanie oddalony, jeżeli sąd zdecyduje po wstępnym zapoznaniu się z pozwem, że twoje żądania są oczywiście niezasadne.

Następnie, w wyniku postępowania przeprowadzonego przez sąd, powództwo może zostać albo uwzględnione albo oddalone w całości lub w części. Sąd może więc nakazać pracodawcy opublikowanie na jego koszt przeprosin w gazetce zakładowej, bądź nawet w ogólnopolskiej gazecie (w zależności od zasięgu skutków naruszenia Twojego dobra osobistego). Sąd może też zasądzić odszkodowanie, jeśli wystąpiła szkoda, zadośćuczynienie, jeśli wystąpiła krzywda (szkoda niemajątkowa), bądź też zasądzić zapłatę określonej sumy na wskazaną fundację bądź stowarzyszenie.

Podsumowanie

Pozew o naruszenie dóbr osobistych podlega stałej opłacie w wysokości 600 zł, jednakże nie jesteś ograniczony w ustalaniu wysokości kwoty tytułem odszkodowania bądź zadośćuczynienia, jaką ma ci wypłacić pracodawca. Musi to być jednak kwota uzasadniona i proporcjonalna. Przy tego rodzaju pozwu nie możesz liczyć w żadnym razie na wsparcie inspektora pracy.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Beata Siemieniako

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Naruszenie dóbr osobistych pracownika przez pracodawcę – co robić?

W poprzednim artykule opisaliśmy, że dobra osobiste pracownika mogą zostać naruszone w wyniku zagubienia przez pracodawcę akt osobowych pracownika. Dobra osobiste nie są wypisane w zamkniętym katalogu w kodeksie, choć ich przykłady znajdziemy w art. 23 kodeksu cywilnego. Dobro osobiste to m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji. Ochrona dóbr osobistych została zapewniona przez ustawodawcę w art. 24 k.c. i jest taka sama dla wszystkich. Mówi się wtedy o ochronie dóbr osobistych na zasadach ogólnych. Jeśli więc Twój pracodawca naruszył Twoje dobra osobiste, to zupełnie nie ma znaczenia, na jaką umowę jesteś zatrudniony albo czy w ogóle masz umowę.

Jedyną przesłanką naruszenia dóbr osobistych jest bezprawność działania. Do ochrony dóbr osobistych nie jest wymagana szkoda, jak np. przy pozwie o odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku niewydania przez pracodawcę akt osobowych. Na przykład szkoda nie jest wymagana w sytuacji, gdy Twoje dobra osobiste są zagrożone (czyli jeszcze nienaruszone). Jeżeli dobra osobiste pracownika są zagrożone przez bezprawne działanie pracodawcy, pracownik może:

 • żądać zaniechania tego działania, które zagraża jego dobrom.

Jeżeli dobro pracownika zostanie naruszone przez pracodawcę, pracownik może zgodnie z art. 24 k.c.:

 • żądać od pracodawcy, aby dopełnił czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, np. żeby publicznie przeprosił albo opublikował oświadczenie,

 • żądać od pracodawcy odszkodowania za szkodę majątkową, np. za nieotrzymanie nowej pracy spowodowane naruszeniem dobrego imienia,

 • żądać od pracodawcy zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, np. za naruszenie dobrego imienia, prywatności lub nazwiska przez pracodawcę.,

 • żądać od pracodawcy, aby zapłacił odpowiednią sumę na wskazany przez ciebie cel społeczny.

Jeżeli jednak pracownik walczy o odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku tego, że pracodawca naruszył jego dobra osobiste, to jak sama nazwa wskazuje, musi wystąpić szkoda. Szkoda ta nie jest ograniczona wysokością 6-krotności tygodniowego wynagrodzenia, tak jak ma to miejsce w pozwie o zapłatę odszkodowania za szkodę poniesioną w wyniku niewydania przez pracodawcę akt. Przy naruszeniu dóbr osobistych możliwe jest także zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową związaną z dyskomfortem wywołanym naruszeniem dobrego imienia, prywatności, nazwiska czy pseudonimu.

Naruszenie dóbr osobistych pracownika przez pracodawcę – co robić krok po kroku

Po pierwsze, jako pracownik sam możesz powiadomić swojego pracodawcę aktualnego bądź byłego, że w wyniku jego działania, np. zagubienia akt osobowych pracownika, zostało naruszone Twoje dobre imię lub inne dobro osobiste. Może się okazać, że Twój pracodawca będzie chciał ci to wynagrodzić i na tym sprawa się zakończy.

W międzyczasie zbierz dowody, które świadczą o naruszeniu Twojego dobrego imienia. Możesz robić screenshoty komentarzy z portali społecznościowych, zapisywać do oddzielnego folderu maile, z których wynika, że Twoje dobra osobiste zostały naruszone. Pomyśl też, kto mógłby w sądzie potwierdzić Twoją wersję wydarzeń.

Jeśli pertraktacje między pracownikiem i pracodawcą nie zakończą się sukcesem i ugodą, możesz skierować sprawę do sądu. O tym, jakie żądania skierować do sądu w sytuacji, w której dobra osobiste pracownika zostały naruszone w wyniku zagubienia akt osobowych, piszemy w kolejnym artykule.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Beata Siemieniako

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Zagubienie akt osobowych pracownika a naruszenie dóbr osobistych

O odpowiedzialności pracodawcy za utratę, zgubienie, zniszczenie akt osobowych pracownika pisaliśmy już w tym artykule (Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie akt osobowych pracownika). Poniżej opiszemy, jaki związek istnieje między naruszeniem dóbr osobistych pracownika i zagubieniem akt osobowych.

Akta osobowe to zbiór wszystkich dokumentów zgromadzonych w związku z ubieganiem się osoby o pracę, następnie nawiązaniem między tą osobą a pracodawcą stosunku pracy, aż wreszcie z ustaniem stosunku pracy. Czym dokładnie są, opisaliśmy w niniejszym artykule.

Akta osobowe zawierają więc pewne informacje, które pracodawca jest zobowiązany chronić przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Jeśli akta osobowe zostaną upublicznione przez pracodawcę bez zgody pracownika, bądź jeśli akta osobowe zostaną przez pracodawcę zgubione, może dojść do naruszenia dóbr osobistych, np. do naruszenia dobrego imienia pracownika.

Przykład: Ela jest byłą pracowniczką Firmy ABC. Pracodawca nałożył na Elę karę porządkową w postaci upomnienia za to, że Ela piła z koleżankami alkohol w czasie trwania stosunku pracy. Następnie pracodawca umieścił informacje o tym w aktach osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktualnie Ela jest radną miejską. Firma ABC nie wydała w terminie części akt osobowych Eli, tłumacząc, że akta po prostu się zgubiły. Jednakże zupełnie przypadkowo akta trafiły w ręce przeciwników politycznych Eli, którzy rozpowszechnili wiadomość, że Ela w przeszłości miała problemy z alkoholem. Ela w tej sytuacji, może mieć roszczenia wynikające z naruszenia jej dobrego imienia m.in. wobec byłego pracodawcy, czyli Firmy ABC.

Dobrem osobistym człowieka jest również jego nazwisko, które także może być naruszone w wyniku zagubienia akt osobowych pracownika przez pracodawcę.

Przykład: Sebastian pracuje jako tancerz tańca erotycznego i jednocześnie jako strażak w małym miasteczku. Sebastian wolałby więc, żeby informacja o tym, że tańczy taniec erotyczny nie dotarła do jednostki Straży Pożarnej; sam zresztą występuje pod pseudonimem Dave. Akta osobowe zostały zostawione przez szefa Studia Tańca Erotycznego na ławce w parku. Ujawnienie nazwiska bez zgody pracownika będzie stanowiło naruszenie przez pracodawcę dobra osobistego Sebastiana.

W wyniku zagubienia przez pracodawcę pracowniczych akt osobowych może zostać naruszona prywatność.

Przykład: Podczas rozmowy kwalifikacyjnej o pracę Marta musiała odpowiedzieć w pisemnej ankiecie na wiele pytań dotyczących jej życia prywatnego. Musiała opowiedzieć o liczbie posiadanych dzieci, zarobkach w poprzedniej pracy, swoich zainteresowaniach itd. Marta na co dzień chroni swoją prywatność z uwagi na to, że z zawodu jest dziennikarką śledczą. Zagubienie przez pracodawcę akt osobowych zawierających powyższą ankietę może oznaczać naruszenie dobra osobistego w postaci prywatności.

O tym, co pracownik może zrobić, jeśli pracodawca naruszył jego dobra osobiste zgubieniem akt osobowych, piszemy w następnym artykule.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Beata Siemieniako

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Pozew do sądu o odszkodowanie za zagubienie lub utratę akt osobowych przez pracodawcę

W poprzednim artykule opisaliśmy, w jakich okolicznościach pracownik może się ubiegać o odszkodowanie za utratę przez pracodawcę akt osobowych pracownika (Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie akt osobowych pracownika).

Warto jeszcze raz podkreślić, że konieczną przesłanką złożenia pozwu do sądu o odszkodowanie za utratę przez pracodawcę Twoich akt osobowych jest wystąpienie szkody. Szkoda musi być majątkowa, np. odmowa zawarcia przez nowego pracodawcę umowy z uwagi na brak dostarczonego certyfikatu potwierdzającego Twoje uprawnienia. Nie można żądać odszkodowania za szkodę polegającą na przygnębieniu pracownika z powodu utraty przez niego dokumentów. W pozwie jako powoda powinieneś, powinnaś wskazać siebie jako pracownika, natomiast pozwanym będzie twój pracodawca.

Który sąd jest właściwy do złożenia pozwu o odszkodowanie za zagubienie przez pracodawcę akt osobowych pracownika?

Właściwym sądem do złożenia pozwu o odszkodowanie za utratę przez pracodawcę akt osobowych pracownika będzie sąd rejonowy. Jeśli zaś chodzi o właściwość miejscową, obowiązuje właściwość przemienna. Oznacza to, że pracownik występujący jako powód może wybrać, czy złożyć pozew do sądu właściwego ze względu na:

 • miejsce siedziby pracodawcy (pozwanego), czyli np. adres wskazany na umowie, którą podpisałeś, czy adres umieszczony na wizytówkach,

 • miejsce wykonywania pracy przez pracownika,

 • miejsce położenia zakładu pracy (np. jeśli pracujesz w Rzeszowie, a siedziba główna jest w Warszawie).

Zgodnie z art. 291 kodeksu pracy, roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Dzień, w którym „roszczenie stało się wymagalne”, to dzień, w którym podmiot spełnia wszystkie przesłanki konieczne, żeby móc dochodzić roszczenia przed odpowiednimi organami.

Roszczenie o odszkodowanie za utratę przez pracodawcę akt osobowych pracownika jest wymagalne w momencie, w którym:

 • pracodawca nie wydał pracownikowi jego akt osobowych (nieważne z jakiej przyczyny: czy zagubił, czy też utracił w wyniku pożaru),

 • pracownik w wyniku tego poniósł szkodę materialną.

Przykład:

Stosunek pracy między pracodawcą a pracownikiem został rozwiązany z dniem 1 marca 2016 r. Okazało się, że pracodawca przechowywał akta osobowe w piwnicy, która została zalana podczas wiosennych roztopów, a certyfikat pracownika potwierdzający uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym jest całkowicie nieczytelny. W konsekwencji pracodawca nie wydał części akt osobowych pracownikowi w dniu ustania stosunku pracy.

Pracownik już wcześniej znalazł inną pracę. Warunkiem było dostarczenie przez pracownika certyfikatu potwierdzającego jego uprawnienia. Wskutek tego, że pracownik nie dostarczył certyfikatu z powodu zaniedbań swojego poprzedniego pracodawcy, umowa nie została z nim zawarta.

Roszczenie o zapłatę odszkodowania za niewydanie przez pracodawcę akt osobowych pracownika jest wymagalne z dniem odmowy zawarcia umowy przez nowego pracodawcę, a więc z dniem powstania szkody.

Jak napisać pozew o odszkodowanie za utratę akt osobowych pracownika przez pracodawcę

Pozew powinien być odpowiednio zatytułowany: „pozew o zapłatę”. Nieprawidłowe zatytułowanie pozwu nie sprawi, że pozew zostanie oddalony, ale z pewnością ułatwi i przyspieszy pracę nad nadaniem sprawie biegu.

Treść pozwu dzieli się na petitum i uzasadnienie.

Co napisać w petitum pozwu o odszkodowanie za utratę akt osobowych pracownika przez pracodawcę

W petitum pozwu należy podać, z jakim żądaniem występujesz do sądu. Przede wszystkim, powinieneś, powinnaś wnosić o zapłatę przez pozwanego pracodawcę na rzecz powoda, czyli siebie, kwotę X zł tytułem odszkodowania za szkodę spowodowaną niewydaniem przez pozwanego powodowi w terminie pracowniczych akt osobowych.

Pamiętaj, że maksymalna kwota, o jaką możesz się starać, wynosi 6-krotność Twojego tygodniowego wynagrodzenia.

Ponadto, możesz wnosić o przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność, bądź też o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania.

Co napisać w uzasadnieniu pozwu o odszkodowanie za utratę akt osobowych pracownika przez pracodawcę

Po pierwsze, w uzasadnieniu musisz wskazać, że pracownicze akta osobowe nie zostały Ci wydane. Jeśli zostały utracone w wyniku powodzi, możesz załączyć zdjęcia zalanego archiwum. Jeśli wydano Ci dokument zupełnie zniszczony i nieczytelny, możesz złożyć jego kserokopię, a w uzasadnieniu napisać, że możesz okazać oryginał podczas rozprawy. Jeśli nie wiesz, jaki jest powód niewydania akt osobowych, nie musisz tego pisać. Wskaż natomiast, że ubiegałaś się o wydanie przez pracodawcę dokumentów znajdujących się w Twoich aktach – tu możesz powołać się na załączone maile lub wskazać dni i orientacyjne godziny kontaktu telefonicznego, bądź też opisać sytuację, w których bezpośrednio o to prosiłaś swojego przełożonego.

Po drugie, musisz określić, jakiej szkody doznałeś w wyniku tego, że pracodawca nie wydał Ci akt pracowniczych w odpowiednim terminie. Musi tu zachodzić jasny związek przyczynowy.

Nie zapomnij się podpisać. Na końcu wymień wszystkie załączniki. Pamiętaj o dołączeniu kopii pozwu i wszystkich załączników, które sąd doręczy pozwanemu.

Skutki wniesienia pozwu

Pozew zostanie odrzucony i zwrócony, jeżeli np.:

 • jako pozwanego wskażesz niewłaściwy podmiot,

 • jeżeli właściwy w sprawie nie jest sąd polski,

 • sprawę rozpatruje inny sąd, np. sąd polubowny,

 • nie uzupełnisz braków formalnych w terminie wyznaczonym przez sąd.

Pozew zostanie oddalony, jeżeli sąd zdecyduje po wstępnym zapoznaniu się z pozwem, że twoje żądania są oczywiście niezasadne.

Przykład: Złożyłaś pozew o zapłatę o zapłatę odszkodowania, pomimo tego, że nie ma związku między tym, że pracodawca utracił twój certyfikat poświadczający znajomość angielskiego a tym, że pozostajesz aktualnie bez pracy.

Następnie, w wyniku postępowania przeprowadzonego przez sąd, powództwo może zostać albo uwzględnione albo oddalone w całości lub w części. Jeśli sąd uwzględni twoje powództwo w całości, tym samym ustali odszkodowanie.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Beata Siemieniako

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie akt osobowych pracownika

W poprzednich artykułach wskazaliśmy narzędzia, jakich możesz użyć, jeśli Twój pracodawca nie wydaje ci Twoich akt osobowych. Niezależnie od tego, czy jest to wynikiem jego złej woli, czy też tego, że akta zostały zagubione, zniszczone w wyniku wypadku losowego, możesz ubiegać się o odpowiednie odszkodowanie.

Jak nazwa wskazuje, o odszkodowanie za zniszczenie akt osobowych przez pracodawcę pracownik może się ubiegać tylko wtedy, jeśli z tego powodu doznał szkody. Z pewnością jako szkodę można zrozumieć nieotrzymanie nowej pracy z uwagi na niedostarczenie pewnych dokumentów, które znajdowały się w zagubionych aktach np. świadectw pracy u poprzednich pracodawców. Szkodą może być także niższe wynagrodzenie pracownika w nowej pracy spowodowane niedostarczeniem któregoś z dokumentów znajdującego się w aktach osobowych. W związku z tym odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie akt osobowych przez pracodawcę będzie częściej przyznawane byłym pracownikom, aniżeli aktualnym pracownikom.

Przykład: Byłaś zatrudniona u pracodawcy „ABC”. Po ustaniu stosunku pracy, pracodawca wystawił i wydał Ci świadectwo pracy, ale nie wydał Ci certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do obsługi wózka widłowego. W konsekwencji nie możesz rozpocząć pracy u nowego pracodawcy „ZYX” do momentu, aż nie dostarczysz owego certyfikatu. W takiej sytuacji doznałaś szkody i możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Do ubiegania się o odszkodowanie za niewydanie dokumentów z akt osobowych stosuje się przepis art. 99 § 1-2 kodeksu pracy (taka analogia wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1990 r., I PR 362/90).

W myśl art. 99 § 2 kodeksu pracy:

§ 2. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.”

Nie ma więc znaczenia, że po utracie jednej oferty pracy przez kolejne pół roku nie udało Ci się znaleźć żadnego innego zatrudnienia. Sąd przy orzekaniu wysokości odszkodowania jest bowiem związany wysokością tygodniowego wynagrodzenia pomnożoną przez sześć.

Jak pracownik może uzyskać odszkodowanie za zagubienie lub zniszczenie akt osobowych od pracodawcy

Krok pierwszy. Skieruj swoje roszczenia do pracodawcy. Roszczenia o odszkodowanie za zgubienie lub zniszczenie akt osobowych możesz wystosować także do byłego pracodawcy. W piśmie o wypłatę odszkodowania za niewydawanie akt osobowych (nawet jeśli chodzi tylko o część tych akt):

 • podaj swoje dane, a także wskaż umowę, na podstawie której byłeś lub jesteś zatrudniony u pracodawcy,

 • opisz szkodę, która powstała w wyniku niewydania przez pracodawcę akt osobowych i wykaż, że została spowodowana przez zaniechanie obowiązków pracodawcy,

 • wskaż kwotę, którą żądasz tytułem odszkodowania, pamiętając, że wysokość odszkodowania nie może przekraczać 6-krotności tygodniowego (nie miesięcznego) wynagrodzenia,

 • określ termin na wypłatę odszkodowania (np. 14-dniowy) oraz podaj sposób jego przekazania (np. poprzez podanie numeru rachunku bankowego).

Krok drugi. Jeśli pracodawca nie jest skłonny przychylić się do Twojego roszczenia o wypłatę odszkodowania, bądź też minął termin na zapłatę odszkodowania liczony od dnia doręczenia pisma pracodawcy, możesz kierować sprawę do sądu.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Beata Siemieniako

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy